danh bạ
danh bạ
  
    
Trang chủ >> Hội LHTN BRVT >> Chương trình - cuộc vận động
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2012

Thứ 5, 20/09/2012

 

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

ỦY BAN HỘI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

***

Số: 02 CT/UBH

 

Vũng Tàu, ngày   01  tháng  03  năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Hội và Phong trào thanh niên năm 2012

---------------

Năm 2012 tuổi trẻ của nước tập trung tổ chức và chào mừng Đại Hội Đoàn các cấp tiến tới Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam lần thứ VI và các sự kiện trọng đại của đất nước. Thực hiện định hướng công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2012 của Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2012, cụ thể như sau:

Chủ đề công tác năm:  ”Chung sức trẻ hành động vì an sinh xã hội”

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội chào mừng các sự kiện lớn trong năm 2012 và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

          2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 3 cuộc vận động: “Thanh niên sống đẹp – sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” và 2 chương trình: “Khi Tổ quốc cần”, “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” của Hội.

          3. Tập trung chỉ đạo xây dựng, phát triển, duy trì sinh hoạt và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội, câu lạc bộ, đội, nhóm. Thành lập Hội thanh niên nghề Tóc, Hội thầy thuốc trẻ cấp Tỉnh. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban Hội cấp huyện, xã. Thành lập CLB thầy thuốc trẻ cấp Huyện – Thị - Thành (Đối với những đơn vị có điều kiện nhưng chưa thành lập)

4. Tăng cường các hoạt động giới thiệu hình ảnh tổ chức Hội đến với xã hội. Khẳng định vai trò của Hội thông qua các hoạt động tình nguyện. Phát huy sức mạnh nòng cốt của tổ chức Đoàn trong xây dựng và phát triển tổ chức Hội.

5. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các sở, ban ngành, các tổ chức xã hội huy động các nguồn lực cho các hoạt động của Hội nhất là nguồn lực để giúp thanh niên về vốn, nghề nghiệp - việc làm, kiến thức và kỹ năng xã hội, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, cho cán bộ, hội viên, thanh niên.

II. CHỈ TIÊU CƠ BẢN

          1. Vận động và triển khai xây dựng 07 Nhà nhân ái.

          2. Vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt 3.000 đơn vị máu.

3. Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 10.000 hội viên, thanh niên.

4. Liên kết với Đoàn và ngân hàng phấn đấu tổng dư nợ cuối năm là 65 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn.

5. Phấn đấu phát triển 12.000 hội viên mới.

6. Phấn đấu thành lập được Hội Thầy thuốc trẻ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 100% các Huyện – Thị - Thành thành lập được chi hôi Thầy Thuốc trẻ (nếu đủ các điều kiện thành lập)

7. Mỗi Huyện – Thị - Thành thành lập ít nhất một chi Hội – CLB nghề nghiệp trong thanh niên.

8. Phấn đấu 100% Huyện – Thị - Thành Hội và cấp Tỉnh đều có hoạt động tuyên dương “Thanh niên làm theo lời Bác – sống đẹp vì cộng đồng”.

9. Thành lập được 10 chi hội trong Doanh Nghiệp hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

III. NHỮNG NỘI DUNG CÔNG TÁC CƠ BẢN.

Ngoài các nội dung công tác định kỳ, thường xuyên theo chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên của nhiệm kỳ Đại hội Hội các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn Tỉnh lần thứ IV, các Huyện, Thị Thành Hội tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thực hiện các cuộc vận động của Hội.

1.1. Tổ chức các hoạt động hành trình, các diễn đàn thanh niên tìm hiểu truyền thống vẻ vang 81 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 56 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam; về vị trí, vai trò của thanh niên trong giai đoạn hiện nay ở các cấp; xúc tiến thành lập CLB "Thanh niên sống đẹp" cấp huyện.

1.2. Vận động hội viên, thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa "Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật". Triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” .

1.3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò của kỹ năng xã hội; tổ chức các lớp huấn luyện, các trại huấn luyện trang bị kỹ năng xã hội cho thanh niên. Tổ chức rộng rãi chương trình ”Khi tôi 18”.

1.4. Tổ chức các hoạt động biểu dương, thanh niên tiên tiến ở các cấp, như: Thanh niên làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng, Thanh niên làm kinh tế giỏi dựng xây đất nước, Thanh niên dân tộc thiểu số sống đẹp - làm kinh tế giỏi, Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, Thanh niên thực hiện nghĩa cử đẹp, Người con hiếu thảo, Thanh niên Khuyết tật vượt khó chiến thắng nỗi đau v.v....

1.5. Tổ chức phát động và triển khai chương trình Xuân tình nguyện với chủ đề “Ấm áp mùa Xuân” nhằm huy động nguồn lực chăm lo cho thanh thiếu nhi và đồng bào vùng cao, vùng khó khăn trong mùa bão lũ; hỗ trợ thanh, thiếu nhi nghèo vui xuân và triển khai các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

1.6. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam’’. Tổ chức các sự kiện “Thanh niên với thương hiệu Việt”

1.7. Triển khai thực hiện Đề án “Khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên”. Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề, lập nghiệp; vận động xây dựng quỹ khởi nghiệp cho hội viên, thanh niên; liên kết các tổ chức tín dụng, tài chính hỗ trợ vốn cho thanh niên phát triển kinh tế.

1.8. Các Huyện – Thị - Thành phối hợp có hiệu quả với Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức các ngày hội việc làm, nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác và thanh niên làm kinh tế giỏi trong nhiều thành phần thanh niên.

1.9. Tổ chức các công trình, phần việc thanh niên tham gia các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

1.10. Tổ chức Trại huấn luyện cán bộ Hội cơ sở và thủ lĩnh thanh các đội, nhóm gắn với việc tuyên dương đội, nhóm trưởng thanh niên giỏi từ cấp cơ sở và tham gia Trại huấn luyện cán bộ Hội tỉnh. tiếp tục kiện toàn, củng cố, thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban huấn luyện và câu lạc bộ kỹ năng các cấp.

1.11. Rà soát, tiếp cận thu hút các Hội, CLB, đội, nhóm thanh niên hình thành tự nhiên theo sở thích, đối tượng, nghề nghiệp tại địa phương để hiệp thương, định chuẩn đưa vào tổ chức Hội LHTN tỉnh. Tăng cường phát triển hội viên vùng đặc thù như: tôn giáo, dân tộc, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu công nghiệp, khu chế xuất… Xây dựng kế hoạch thành lập các Hội, câu lạc bộ thanh niên theo nghề nghiệp trực thuộc cấp Huyện, Thị, Thành.

1.12. Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho thanh niên tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ.

2. Thực hiện 2 chương trình của Hội LHTN Việt Nam

2.1- Chương trình “Khi Tổ quốc cần”

- Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc’’; phong trào Vì người bạn tòng quân.

- Triển khai các chương trình hỗ trợ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng lũ lụt, tham gia xây dựng nhà nhân ái, trường học, trạm y tế, phòng khám bệnh nhân đạo và trợ giúp xã hội về y tế - sức khỏe, nhà sinh hoạt cộng đồng đa năng, điểm tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và internet; điểm đọc sách cộng đồng dân cư cho các huyện nghèo, các xã nghèo.

- Phát động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, hội viên, thanh niên tích cực hành động vì người nghèo, thanh niên yếu thế cơ hội phát triển, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động biểu dương “Người tình nguyện” ở các lĩnh vực đời sống xã hội; thực hiện công trình thanh niên và tham gia giải thưởng “Khi Tổ quốc cần” chào mừng ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

2.2- Chương trình xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

2.2.1. Triển khai thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục của Hội:

- Tổ chức cho hội viên, thanh niên tiếp tục tìm hiểu về tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 81 năm lịch sử vẻ vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 56 năm ngày truyền thống của Hội LHTN Việt Nam.

 - Tập trung triển khai Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI,  đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, đa dạng các hình thức tuyên truyền đến các tầng lớp thanh niên bằng các sự kiện và thu hút thanh niên vào hành động cụ thể.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực quan gắn với tổ chức các sự kiện chào mừng ngày lễ lớn trong năm.

- Phát huy vai trò của báo chí, trang web thanh niên của Tỉnh và các phương tiện truyền thông nhằm tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động của Hội, những tấm gương điển hình tiên tiến, trên các lĩnh vực để vận động hội viên, thanh niên học tập và noi theo.

2.2.2. Xây dựng tổ chức Hội và đoàn kết tập hợp thanh niên:

- Tập trung thực hiện chương trình “Khi tôi 18” đối với các trường Trung học phổ thông; Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp ở các khối trường nghề, trường đại học và cao đẳng.

- Phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ trong việc tăng cường đoàn kết tập hợp Doanh nhân trẻ như: triển khai giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2012; hỗ trợ nguồn vốn cho thanh niên lập thân, lập nghiệp.

- Phát huy vai trò của Hội Thầy thuốc trẻ trong việc đoàn kết tập hợp Thầy thuốc trẻ và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y tế như: tiếp tục triển khai có hiệu quả Hành trình Nhân ái vì sức khỏe cộng đồng; trợ giúp xã hội về y tế, sức khỏe; đẩy mạnh hoạt động Thầy thuốc trẻ nghiên cứu khoa học, cuộc vận động Bệnh viện thân thiện vì sức khỏe cộng đồng và thành lập chi hội CLB Thầy thuốc trẻ ở các bệnh viện (Đối với các đơn vị có bệnh viện đóng trên địa bàn).

- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên dân tộc, tôn giáo vay vốn và giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Chú trọng đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thông qua các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và lễ hội văn hóa dân gian.

- Tiếp tục chỉ đạo phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình chi Hội theo thành phần nghề nghiệp, theo sở thích. Tập trung nghiên cứu, tham mưu đoàn kết tập hợp thanh niên trên mạng xã hội (viễn thông, internet), thanh niên trong các khu nhà trọ, khu chế xuất, khu công nghiệp, tham mưu hình thức tập hợp các đội hình thanh niên tự phát...

- Xây dựng và phát triển mạnh mẽ cơ sở Hội, CLB, đội nhóm theo nhu cầu, ngành nghề, sở thích cấp huyện và cơ sở.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng và cụ thể hóa chương trình công tác do Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam thông qua đồng thời hiệp thương với các tổ chức thành viên tập thể vận dụng đưa vào chương trình công tác của Hội năm 2012.

2. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhân rộng các mô hình có hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong các thành phần, lĩnh vực công tác. Nghiên cứu thực hiện trọng tâm công tác theo hướng tổ chức sự kiện, tuần lễ hành động, tháng cao điểm…

3. Xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các trọng tâm công tác; chọn lựa các đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm; đồng thời nghiên cứu mô hình tốt của các Huyện – Thị - Thành  để nhân diện rộng.

4. Tiếp tục hướng trọng tâm về cơ sở; tăng cường tổ chức các đoàn công tác đi cơ sở tìm hiểu nhu cầu nguyện vọng của thanh niên; hỗ trợ giúp đỡ cho hoạt động của Hội ở cơ sở và tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên.

5. Phối hợp với các ngành tạo cơ chế, nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động của Hội theo các chương trình công tác đã quyết định. Tích cực kết nối và phối hợp với các tổ chức phi chính phủ để huy động nguồn lực cho các hoạt động của Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể.

6. Hướng dẫn Hội LHTN Việt Nam các Huyện – Thị - Thành đăng ký chỉ tiêu và kế hoạch công tác năm 2012.

V. DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH

1. Tổng kết công tác hội năm  2011

2. Ra quân các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đai hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

3. Tập huấn công tác Hội 2012

4. Hội Thi tìm hiểu nghị quyết Đại Hội Hội LHTN Việt Nam.

5. Huấn luyện, giao lưu các CLB kỹ năng và Ban Huấn Luyện của các Huyện – Thị - Thành toàn Tỉnh mỗi quí 1 lần

6. Hội trại công nhận huấn luyện viên cấp Tỉnh lần 3

7. Thực hiện chiến dịch Hè Thanh niên tình nguyện năm 2012

8. Mittinh kỷ niệm 56 ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và các hoạt động chào mừng ngày truyền thống Hội; Tuyên dương thanh niên làm theo lời Bác – Sống đẹp vì cộng đồng

9. Phối hợp với Hội Doanh Nhân Trẻ xây dựng quỹ hỗ trợ “Tài năng trẻ”

10. Xây dựng giải thưởng “Công Dân Trẻ Bà Rịa – Vũng Tàu”

11. Thành lập Hội Thầy Thuốc Trẻ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

12. Thành lập Hội thanh niên nghề Tóc Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

VI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG DO TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC:

 

Nơi nhận:

- ĐCT TW Hội LHTN VN;

- TTr. Tỉnh Ủy;

- TTr. UBND Tỉnh;

- Ban Dân Vận Tỉnh Ủy;

- Ban thường vụ Tỉnh Đoàn;

- UBMTTQ Tỉnh;

- Ủy Ban Hội Tỉnh;

- Ủy ban Hội các H-T-T;

- Lưu.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Chí Thành

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?


Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Rất đẹp
 
35.58%
148
Đẹp
 
19.23%
80
Xấu
 
18.75%
78
Rất xấu
 
26.44%
110
Tổng số lượt bình chọn: 416

hinh viec lam
hinh thi truc tuyen